Ramadasu Keerthanas Pahi Rama Prabho(Telugu)


రచన: రామదాసు


పాహిరామప్రభో పాహిరామప్రభో పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామప్రభో
శ్రీమన్మహా గుణస్తోమమాభిరామమీనామ కీర్తనలు వర్ణింతురా రామప్రభో
ఇందిరాహృదయారవిందాధిరూఢ సుందరాకార సానంద రామప్రభో
ఎందునేజూడ మీసుందరానందమును కందునోకన్నులింపపొద శ్రీరామప్రభో
పుణ్యచారిత్రలావణ్య కారుణ్యగాంభీర్యదాక్షిణ్య శ్రీరామచంద్ర
కందర్పజనకనాయందురంజలి సదానందుండు వై పూజలందు రామప్రభో
ఇంపుగా జెవులకున్విందు గా నీకథల్ కందుగా మిమ్మి సొపొందరామప్రభో
వందనము చేసిమునులందరు ఘనులై రివిందలై నట్టిగోవింద రామప్రభో
బృందార కాదిబృందార్చిత పదారవిందముల నీసందర్శితానంద రామప్రభో
తల్లివీనీవెమాతండ్రివినీవె మదాతవునీవు మాభ్రతరామప్రభో
వల్లవాధరలైనగొల్ల భామలగూడి యుల్లమలరంగరంజిల్లి రామప్రభో
మల్లరంగంబునందెల్ల మల్లులజీరియల్లకంసుని జంపుమల్ల రామప్రభో
కొల్లలుగనీమాయ వెల్లివిరియగ జేయునల్లపమున క్రీడసల్పు రామప్రభో
తమ్ముడునునీవు పార్శ్వమ్ములం జేరివిల్లమ్ము లెక్కడినిల్చురామప్రభో
క్రమ్ముకొని శాత్రువులుహుమ్మనుచు వచ్చెదరు‌ఇమ్మెన బాణమ్ములిమ్ము రామప్రభో
రమ్మునాకిమ్మభయమ్ము నీపాదముల్ల్ నమ్మినానయ్య శ్రీరామచంద్ర ప్రభో
కంటిమీశంఖమ్ము కంతీమీచక్రముకంటి మీపాదముల్గంటి రామప్రభో
వింటి మీమహిమా వెన్నంటి మీతమ్ముడునీవు జంటరావయ్య నావెంట రామప్రభో
మేమునీవారమైనామైనామురక్షింపు మన్నాముజాగేలశ్రీరామచంద్ర
నామనోవీధినినీప్రేమతో నుండుమీభూమీజాసహితజయ రామప్రభో
మీమహత్వమువినన్న్ మనంబందు బ్రేమంబువేమరుబుట్టు శ్రీరామప్రభో
శ్యామలసుందరంకోమలంజానకీ కాముకంత్వంభజే రామచంద్ర ప్రభో
కామితార్ధములిచ్చు నీమహత్యమువిన్నా మోరాలించు నాస్వామి రామప్రభో
కామితప్రభుడవై ప్రేమతోరక్షించుస్వామి సాకేతపురి రామప్రభో
అన్నరావన్న నీకన్ననామిదనెవరన్నవారేరిరామన్న రామప్రభో
నిన్నెగాకనుమరియన్యులగాననన్ గన్నతండ్రివిమాయన్న రామప్రభో
వెన్నదొంగిలితిన్న చిన్న కృష్ణమ్మనిన్నెన్న గావశమెరామన్న రామప్రభో
ఎన్నెన్నోజన్మములనెత్తగాజాలని నిన్నెనమ్మితిని వర్ణింతు రామప్రభో
పన్నగాధిపశాయిభావనాగత‌ఆపన్ననామనవి వినవన్న రామప్రభో
ఏటివాక్యంబుమీసాటిదైవంబుముమ్మాటికి భువిలేదుమేటి రామప్రభో
పాడుదున్మిమ్ము గొనియాడుదున్మోదమున వేడుచున్నాను గాపాడు రామప్రభో
వేడుకోగానె నీజోడుకాడను నీవుకూడిరారయ్యనాతోడ రామప్రభో
నేడునాకోర్కెలీడేరగాజేసి కాపాడరాకరినేలుజూడ రామప్రభో
మూడుమూర్తుల కాత్మమూలమై చెన్నొందినాడవని శత్రులున్నాడ రామప్రభో
చూడమీభక్తులనుగూడమీరిపులగో రాడుమీవల్లగోవింద రామప్రభో
పుండరీకాక్షమార్తాండ వంశోద్భవాఖండలస్తుత్యకోదండ రామప్రభో
కుండలీశయనభూమండలోద్ధరణ పాషాండజనహరణకోదండ రామప్రభో
నిండుదయతోడనాయండబాయకను నీవుండిగాపాడు కోదండ రామప్రభో
జాతకౌతూహలం సేతుకృత్వారమా పూతసీతాపతేదాత రామప్రభో
పాతకులలో మొదటిపాతుకుడ నావంటి పాతుకుని కాచూటే ఖ్యాతి రామప్రభో
భూతనాధునివిల్లుఖ్యాతిగాఖండించిసీత గైకొన్నవిఖ్యాతి రామప్రభో
పూతనాకల్మషోద్ధూతపెన్ శత్రుసంహారిసీతాసమేతరామప్రభో
జాతినీతులు లేక భూతలంబునదిరుగుఘాతకులబరిమార్చు నేత రామప్రభో
ఎప్పుడున్ గంటికిన్ రెప్పవలెగాచిననొప్పుగాగావుమాయప్ప రామప్రభో
ఏదయానీదయాయోదయాంభోనిధియాది లేదయ్యనామీద రామప్రభో
ఘోరరాక్షస గర్వహరవిశ్వంభరోదారవిస్తార గుణసాంద్ర రామప్రభో
మోదముననీవునన్నాదుకోవయ్య గోదావరీతీర భద్రాద్రి రామప్రభో
నీదుబాణంబులను నాదుశత్రుబట్టిబాధింపకున్నానదేమి రామప్రభో
ఆదిమధ్యాంత బహిరంతరాత్ముండనుచువాదింతునే జగన్నాథ
చాలదేమిపదాబ్జాతముల సాటిపదునాల్గులోకంబులుగూడి రామప్రభో
ఏలయీలాగుగేలజేసేదు మమ్మేలుకోవయ్య మాపాలిరామప్రభో
పాలువెన్నలుమ్రుచ్చిలించయశోదరోల గట్టినమాయజాల రామప్రభో
కొల్లలుగవ్రేపల్లెపల్లవాధురులతో నల్లిబల్లిగనురంజిల్లు రామప్రభో
వాలి నొక్కమ్మున గూలినేసిన శౌర్యశాలియోనినుదలతుజాల
సాలభంజికలనిర్మూలంబుచేయగాజాలితివి గోపాలబాల రామప్రభో
తాళవృక్షమునొక్కకోల ధరగూలంగదూలనేసిన బహుశాలి
శిలయైనయహల్య శ్రీపాదములుసోకనొలతయైమిముదలచెరా
విననయ్య మనవి గైకొనవయ్య తప్పులన్ గనకయ్య సమ్మతింగొనుచు రామప్రభో
దానధర్మంబులుదపజపంబులు నీదునామకీర్తనకుసరికావు రామప్రభో
మానావమానములు మహిని నీవైయుండగనీయెడనుండమాకేల
ఙ్ఞానయోగభ్యాసమందునుండెడివారి కానందమయుడవైనావు
అణురేణుపరిపూర్ణడౌహృదివానిగామనవి విను దేవకీతనయ రామప్రభో
మాస్యమై యాశ్రిత్ర వదాన్యమై సుజనసన్మోదమై వెలుగు మూర్ధన్య రామప్రభో
నిత్యమైసత్యమైనిర్మలంబై మహిని దివ్యవంశోత్తంసమైన రామప్రభో
సేద్యమైమీకధల్భావ్యమై సజ్జన శ్రావ్యమైయుండునోదివ్య రామప్రభో
గట్టిగానన్ను నీవుపట్టుగావిహితమౌపట్టుగామమ్ముచేపట్టు రామప్రభో

Dasarathi satakam(Telugu)రచన: రామదాసు
శ్రీ రఘురామ చారుతుల-సీతాదళధామ శమక్షమాది శృం
గార గుణాభిరామ త్రిజ-గన్నుత శౌర్య రమాలలామ దు
ర్వార కబంధరాక్షస వి-రామ జగజ్జన కల్మషార్నవో
త్తారకనామ! భద్రగిరి-దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 1 ||
రామవిశాల విక్రమ పరాజిత భార్గవరామ సద్గుణ
స్తోమ పరాంగనావిముఖ సువ్రత కామ వినీల నీరద
శ్యామ కకుత్ధ్సవంశ కలశాంభుధిసోమ సురారిదోర్భలో
ద్ధామ విరామ భద్రగిరి – దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 2 ||
అగణిత సత్యభాష, శరణాగతపోష, దయాలసజ్ఘరీ
విగత సమస్తదోష, పృథివీసురతోష, త్రిలోక పూతకృ
ద్గగ నధునీమరంద పదకంజ విశేష మణిప్రభా ధగ
ద్ధగిత విభూష భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 3 ||
రంగదరాతిభంగ, ఖగ రాజతురంగ, విపత్పరంపరో
త్తుంగ తమఃపతంగ, పరి తోషితరంగ, దయాంతరంగ స
త్సంగ ధరాత్మజా హృదయ సారసభృంగ నిశాచరాబ్జమా
తంగ, శుభాంగ, భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిథీ. || 4 ||
శ్రీద సనందనాది మునిసేవిత పాద దిగంతకీర్తిసం
పాద సమస్తభూత పరిపాల వినోద విషాద వల్లి కా
చ్ఛేద ధరాధినాథకుల సింధుసుధామయపాద నృత్తగీ
తాది వినోద భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 5 ||
ఆర్యుల కెల్ల మ్రొక్కివిన తాంగుడనై రఘునాధ భట్టరా
రార్యుల కంజలెత్తి కవి సత్తములన్ వినుతించి కార్య సౌ
కర్య మెలర్పనొక్క శతకంబొన గూర్చి రచింతునేడుతా
త్పర్యమునన్ గ్రహింపుమిది దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 6 ||
మసకొని రేంగుబండ్లుకును మౌక్తికముల్ వెలవోసినట్లుదు
ర్వ్యసనముజెంది కావ్యము దురాత్ములకిచ్చితిమోస మయ్యె నా
రసనకుఁ బూతవృత్తిసుక రంబుగ జేకురునట్లు వాక్సుధా
రసములుచిల్క బద్యుముఖ రంగమునందునటింప వయ్యసం
తసము జెంది భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 7 ||
శ్రీరమణీయహార యతసీ కుసుమాభశరీర, భక్త మం
దార, వికారదూర, పరతత్త్వవిహార త్రిలోక చేతనో
దార, దురంత పాతక వితాన విదూర, ఖరాది దైత్యకాం
తార కుఠార భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 8 ||
దురితలతాలవిత్ర, ఖర దూషణకాననవీతిహొత్ర, భూ
భరణకళావిచిత్ర, భవ బంధవిమోచనసూత్ర, చారువి
స్ఫురదరవిందనేత్ర, ఘన పుణ్యచరిత్ర, వినీలభూరికం
ధరసమగాత్ర, భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 9 ||
కనకవిశాలచేల భవకానన శాతకుఠారధార స
జ్జనపరిపాలశీల దివిజస్తుత సద్గుణ కాండకాండ సం
జనిత పరాక్రమక్రమ విశారద శారద కందకుంద చం
దన ఘనసార సారయశ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 10 ||
శ్రీ రఘువంశ తోయధికి శీతమయూఖుడవైన నీ పవి
త్రోరుపదాబ్జముల్ వికసితోత్పల చంపక వృత్తమాధురీ
పూరితవాక్ప్రసూనముల బూజలొనర్చెద జిత్తగింపుమీ
తారకనామ భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 11 ||
గురుతరమైన కావ్యరస గుంభనకబ్బుర మందిముష్కరుల్
సరసులమాడ్కి సంతసిల జూలుదురోటుశశాంక చంద్రికాం
కురముల కిందు కాంతమణి కోటిస్రవించిన భంగివింధ్యభూ
ధరమున జాఱునే శిలలు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 12 ||
తరణికులేశ నానుడుల దప్పులు గల్గిన నీదునామ స
ద్విరచితమైన కావ్యము పవిత్రముగాదె వియన్నదీజలం
బరగుచువంకయైన మలినాకృతి బాఱిన దన్మహత్వముం
దరమె గణింప నెవ్వరికి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 13 ||
దారుణపాత కాబ్ధికి సదా బడబాగ్ని భవాకులార్తివి
స్తారదవానలార్చికి సుధారసవృష్టి దురంత దుర్మతా
చారభయంక రాటవికి జండకఠోరకుఠారధార నీ
తారకనామ మెన్నుకొన దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 14 ||
హరునకు నవ్విభీషణునక ద్రిజకుం దిరుమంత్ర రాజమై
కరికి సహల్యకుం ద్రుపదకన్యకు నార్తిహరించుచుట్టమై
పరగినయట్టి నీపతిత పావననామము జిహ్వపై నిరం
తరము నటింపజేయుమిక దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 15 ||
ముప్పున గాలకింకరులు ముంగిటవచ్చిన వేళ, రోగముల్
గొప్పరమైనచో గఫము కుత్తుక నిండినవేళ, బాంధవుల్
గప్పినవేళ, మీస్మరణ గల్గునొ గల్గదొ నాటి కిప్పుడే
తప్పకచేతు మీభజన దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 16 ||
పరమదయానిధే పతితపావననామ హరే యటంచు సు
స్ధిరమతులై సదాభజన సేయు మహాత్ముల పాదధూళి నా
శిరమునదాల్తుమీరటకు జేరకుడంచు యముండు కింకరో
త్కరముల కాన బెట్టునట దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 17 ||
అజునకు తండ్రివయ్యు సనకాదులకుం బరతత్త్వమయ్యుస
ద్ద్విజమునికోటికెల్లబర దేతవయ్యు దినేశవంశ భూ
భుజులకు మేటివయ్యుబరి పూర్ణుడవై వెలిగొందుపక్షిరా
డ్ధ్వజమిము బ్రస్తుతించెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 18 ||
పండిత రక్షకుం డఖిల పాపవిమొచను డబ్జసంభవా
ఖండల పూజితుండు దశకంఠ విలుంఠన చండకాండకో
దండకళా ప్రవీణుడవు తావక కీర్తి వధూటి కిత్తుపూ
దండలు గాగ నా కవిత దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 19 ||
శ్రీరమ సీతగాగ నిజసేవక బృందము వీరవైష్ణవా
చార జవంబుగాగ విరజానది గౌతమిగా వికుంఠ ము
న్నారయభద్ర శైలశిఖరాగ్రముగాగ వసించు చేతనో
ద్ధారకుడైన విష్ణుడవు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 20 ||
కంటి నదీతటంబుబొడగంటిని భద్రనగాధివాసమున్
గంటి నిలాతనూజనురు కార్ముక మార్గణశంఖచక్రముల్
గంటిని మిమ్ము లక్ష్మణుని గంటి కృతార్ధుడ నైతి నో జగ
త్కంటక దైత్యనిర్ధళన దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 21 ||
హలికునకున్ హలాగ్రమున నర్ధము సేకురుభంగి దప్పిచే
నలమట జెందువానికి సురాపగలో జల మబ్బినట్లు దు
ర్మలిన మనోవికారియగు మర్త్యుని నన్నొడగూర్చి నీపయిన్
దలవు ఘటింపజేసితివె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 22 ||
కొంజకతర్క వాదమను గుద్దలిచే బరతత్త్వభూస్ధలిన్
రంజిలద్రవ్వి కంగొనని రామనిధానము నేడు భక్తిసి
ద్ధాంజనమందుహస్తగత మయ్యెబళీ యనగా మదీయహృ
త్కంజమునన్ వసింపుమిక దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 23 ||
రాముఁడు ఘోర పాతక విరాముడు సద్గుణకల్పవల్లికా
రాముడు షడ్వికారజయ రాముడు సాధుజనావనవ్రతో
ద్దాముఁడు రాముడే పరమ దైవము మాకని మీ యడుంగు గెం
దామరలే భుజించెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 24 ||
చక్కెరమానివేముదిన జాలినకైవడి మానవాధముల్
పెక్కురు ఒక్క దైవముల వేమఱుగొల్చెదరట్ల కాదయా
మ్రొక్కిననీకు మ్రొక్కవలె మోక్ష మొసంగిన నీవయీవలెం
దక్కినమాట లేమిటికి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 25 ||
’రా’ కలుషంబులెల్ల బయలంబడద్రోచిన ’మా’క వాటమై
డీకొనిప్రోవుచునిక్క మనిధీయుతులెన్నఁదదీయ వర్ణముల్
గైకొని భక్తి చే నుడువఁగానరు గాక విపత్పరంపరల్
దాకొనునే జగజ్జనుల దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 26 ||
రామహరే కకుత్ధ్సకుల రామహరే రఘురామరామశ్రీ
రామహరేయటంచు మది రంజిల భేకగళంబులీల నీ
నామము సంస్మరించిన జనంబు భవంబెడబాసి తత్పరం
ధామ నివాసులౌదురట దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 27 ||
చక్కెర లప్పకున్ మిగుల జవ్వని కెంజిగురాకు మోవికిం
జొక్కపుజుంటి తేనియకు జొక్కులుచుంగన లేరు గాక నే
డక్కట రామనామమధు రామృతమానుటకంటె సౌఖ్యామా
తక్కినమాధురీ మహిమ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 28 ||
అండజవాహ నిన్ను హృదయంబుననమ్మిన వారి పాపముల్
కొండలవంటివైన వెసగూలి నశింపక యున్నె సంత తా
ఖండలవైభవోన్నతులు గల్గకమానునె మోక్ష లక్ష్మికై
దండయొసంగకున్నె తుద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 29 ||
చిక్కనిపాలపై మిసిమి జెందిన మీగడ పంచదారతో
మెక్కినభంగి మీవిమల మేచకరూప సుధారసంబు నా
మక్కువ పళ్లేరంబున సమాహిత దాస్యము నేటిదో యిటన్
దక్కెనటంచు జుఱ్ఱెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 30 ||
సిరులిడసీత పీడలెగ జిమ్ముటకున్ హనుమంతుడార్తిసో
దరుడు సుమిత్రసూతి దురితంబులుమానుప రామ నామముం
గరుణదలిర్ప మానవులగావగ బన్నిన వజ్రపంజరో
త్కరముగదా భవన్మహిమ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 31 ||
హలికులిశాంకుశధ్వజ శరాసన శంఖరథాంగ కల్పకో
జ్వలజలజాత రేఖలను సాంశములై కనుపట్టుచున్న మీ
కలితపదాంబుజ ద్వయము గౌతమపత్ని కొసంగినట్లు నా
తలపున జేర్చికావగదె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 32 ||
జలనిధిలోనదూఱి కుల శైలముమీటి ధరిత్రిగొమ్మునం
దలవడమాటిరక్కసుని యంగముగీటిబలీంద్రునిన్ రసా
తలమునమాటి పార్ధివక దంబముగూఱ్చిన మేటిరామ నా
తలపుననాటి రాగదవె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 33 ||
భండన భీముడా ర్తజన బాంధవుడుజ్జ్వల బాణతూణకో
దండకళాప్రచండ భుజ తాండవకీర్తికి రామమూర్తికిన్
రెండవ సాటిదైవమిక లేడనుచున్ గడగట్టి భేరికా
దాండద దాండ దాండ నిన దంబులజాండము నిండమత్తవే
దండము నెక్కి చాటెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 34 ||
అవనిజ కన్నుదోయి తొగలందు వెలింగెడు సోమ, జానకీ
కువలయనేత్ర గబ్బిచనుకొండల నుండు ఘనంబ మైధిలీ
నవనవ యౌవనంబను వనంబుకున్ మదదంతి వీవెకా
దవిలి భజింతు నెల్లపుడు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 35 ||
ఖరకరవంశజా విను ముఖండిత భూతపిశాచఢాకినీ
జ్వర పరితాపసర్పభయ వారకమైన భవత్పదాబ్జ ని
స్పుర దురువజ్రపంజరముజొచ్చితి, నీయెడ దీన మానవో
ధ్ధర బిరుదంక మేమఱుకు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 36 ||
జుఱ్ఱెదమీక థామృతము జుఱ్ఱెదమీపదకంజతో యమున్
జుఱ్ఱెద రామనామమున జొబ్బిలుచున్న సుధారసంబ నే
జుఱ్ఱెద జుఱ్ఱుజుఱ్ఱుఁగ రుచుల్ గనువారిపదంబు గూర్పవే
తుఱ్ఱులతోడి పొత్తిడక దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 37 ||
ఘోరకృతాంత వీరభట కోటికి గుండెదిగుల్ దరిద్రతా
కారపిశాచ సంహరణ కార్యవినోది వికుంఠ మందిర
ద్వార కవాట భేది నిజదాస జనావళికెల్ల ప్రొద్దు నీ
తారకనామ మెన్నుకొన దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 38 ||
విన్నపమాలకించు రఘువీర నహిప్రతిలోకమందు నా
కన్నదురాత్ముడుం బరమ కారుణికోత్తమ వేల్పులందు నీ
కన్న మహాత్ముడుం బతిత కల్మషదూరుడు లేడునాకువి
ద్వన్నుత నీవెనాకు గతి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 39 ||
పెంపునఁదల్లివై కలుష బృందసమాగమ మొందుకుండు ర
క్షింపనుదండ్రివై మెయు వసించుదు శేంద్రియ రోగముల్ నివా
రింపను వెజ్జవై కృప గుఱించి పరంబు దిరబుగాఁగ స
త్సంపదలీయ నీవెగతి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 40 ||
కుక్షినజాండపం క్తులొన గూర్చి చరాచరజంతుకోటి సం
రక్షణసేయు తండ్రివి పరంపర నీ తనయుండనైన నా
పక్షము నీవుగావలదె పాపము లెన్ని యొనర్చినన్ జగ
ద్రక్షక కర్తవీవెకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 41 ||
గద్దరియో గిహృత్కమల గంధర సానుభవంబుఁజెందు పె
న్నిద్దవు గండుఁ దేఁటి థరణీసుత కౌఁగిలిపంజరంబునన్
ముద్దులుగుల్కు రాచిలుక ముక్తినిధానమురామరాఁగదే
తద్దయు నేఁడు నాకడకు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 42 ||
కలియుగ మర్త్యకోటినిను గంగొన రానివిధంబో భక్తవ
త్సలతవహింపవో చటుల సాంద్రవిపద్దశ వార్ధి గ్రుంకుచో
బిలిచిన బల్క వింతమఱపీ నరులిట్లనరాదు గాక నీ
తలపున లేదె సీత చెఱ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 43 ||
జనవర మీక థాలి వినసైఁపక కర్ణములందు ఘంటికా
నినద వినోదముల్ సులుపునీచునకున్ వరమిచ్చినావు ని
న్ననయమునమ్మి కొల్చిన మహాత్మునకేమి యొసంగు దోసనం
దననుత మాకొసంగుమయ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 44 ||
పాపము లొందువేళ రణపన్నగ భూత భయజ్వారాదులన్
దాపద నొందువేళ భరతాగ్రజ మిమ్ము భజించువారికిన్
బ్రాపుగ నీవుదమ్ము డిరుపక్కియలన్ జని తద్విత్తి సం
తాపము మాంపి కాతురట దాశరథీ కరుణాపయోనిధి. || 45 ||
అగణిత జన్మకర్మదురి తాంబుధిలో బహుదుఃఖవీచికల్
దెగిపడవీడలేక జగతీధర నీపదభక్తి నావచే
దగిలి తరింపగోరితి బదంపబడి నదు భయంభు మాంపవే
తగదని చిత్తమం దిడక దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 46 ||
నేనొనరించు పాపముల నేకములైనను నాదుజిహ్వకుం
బానకమయ్యెమీపరమ పావననామముదొంటి చిల్కరా
మాననుగావుమన్న తుది మాటకు సద్గతి జెందెగావునన్
దాని ధరింపగోరెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 47 ||
పరధనముల్ హరించి పరభామలనంటి పరాన్న మబ్బినన్
మురిపమ కానిమీఁదనగు మోసమెఱుంగదు మానసంబు
స్తరమదికాలకింకర గదాహతి పాల్పడనీక మమ్ము నేదు
తఱిదరిజేర్చి కాచెదవొ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 48 ||
చేసితి ఘోరకృత్యములు చేసితి భాగవతాపచారముల్
చేసితి నన్యదైవములఁ జేరి భజించిన వారిపొందు నేఁ
జేసిన నేరముల్ దలఁచి చిక్కులఁబెట్టకుమయ్యయయ్య నీ
దాసుఁడనయ్య భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 49 ||
పరుల ధనంబుఁజూచిపర భామలజూచి హరింపగోరు మ
ద్గురుతరమానసం బనెడు దొంగనుబట్టినిరూఢదాస్య వి
స్ఫురితవివేక పాశములఁ జుట్టి భవచ్చరణంబనే మరు
త్తరువునగట్టివేయగ దె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 50 ||
సలలిత రామనామ జపసార మెఱుంగను గాశికాపురీ
నిలయుడగానుమీచరణ నీరజరేణు మహాప్రభావముం
దెలియనహల్యగాను జగతీవర నీదగు సత్యవాక్యముం
దలపగ రావణాసురుని తమ్ముడగాను భవద్విలాసముల్
దలచినుతింప నాతరమె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 51 ||
పాతకులైన మీకృపకు బాత్రులు కారెతలంచిచూడ జ
ట్రాతికిగల్గె బావన మరాతికి రాజ్యసుఖంబుగల్గె దు
ర్జాతికి బుణ్యమబ్బెగపి జాతిమహత్త్వమునొందెగావునం
దాతవ యెట్టివారలకు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 52 ||
మామక పాతక వజ్రము మ్రాంపనగణ్యము చిత్రగుప్తులే
యేమని వ్రాతురో? శమనుడేమి విధించునొ? కాలకింకర
స్తోమ మొనర్చిటేమొ? వినజొప్పడ దింతకమున్నెదీనచిం
తామణి యొట్లు గాచెదవొ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 53 ||
దాసిన చుట్టూమా శబరి? దాని దయామతి నేలినావు; నీ
దాసుని దాసుడా? గుహుడు తావకదాస్య మొసంగినావు నే
జేసిన పాపమో! వినుతి చేసినగావవు గావుమయ్య! నీ
దాసులలోన నేనొకఁడ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 54 ||
దీక్షవహించి నాకొలది దీనుల నెందఱి గాచితో జగ
ద్రక్షక తొల్లియా ద్రుపద రాజతనూజ తలంచినంతనే
యక్షయమైన వల్వలిడి తక్కట నామొఱజిత్తగించి
ప్రత్యక్షము గావవేమిటికి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 55 ||
నీలఘనాభమూర్తివగు నిన్ను గనుంగొనికోరి వేడినన్
జాలముసేసి డాగెదవు సంస్తుతి కెక్కిన రామనామ మే
మూలను దాచుకోగలవు ముక్తికి బ్రాపది పాపమూలకు
ద్దాలముగాదె మాయెడల దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 56 ||
వలదు పరాకు భక్తజనవత్సల నీ చరితంబు వమ్ముగా
వలదు పరాకు నీబిరుదు వజ్రమువంటిది గాన కూరకే
వలదు పరాకు నాదురిత వార్ధికి దెప్పవుగా మనంబులో
దలతుమెకా నిరంతరము దాశరథీ కరునాపయోనిధీ. || 57 ||
తప్పులెఱుంగ లేక దురితంబులు సేసితినంటి నీవుమా
యప్పవుగావు మంటి నికనన్యులకున్ నుదురంటనంటినీ
కొప్పిదమైన దాసజను లొప్పిన బంటుకు బటవంటి నా
తప్పుల కెల్ల నీవెగతి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 58 ||
ఇతడు దురాత్ముడంచుజను లెన్నఁగ నాఱడిఁగొంటినేనెపో
పతితుఁడ నంటినో పతిత పావనమూర్తివి నీవుగల్ల నే
నితిరుల వేఁడనంటి నిహ మిచ్చిననిమ్ముపరంబొసంగుమీ
యతులిత రామనామ మధు రాక్షర పాళినిరంతరం బహృ
ద్గతమని నమ్మికొల్చెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 59 ||
అంచితమైననీదు కరుణామృతసారము నాదుపైని బ్రో
క్షించిన జాలుదాననిర సించెదనాదురితంబు లెల్లదూ
లించెద వైరివర్గ మెడలించెద గోర్కులనీదుబంటనై
దంచెద, గాలకింకరుల దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 60 ||
జలనిధు లేడునొక్క మొగిఁ జక్కికిదెచ్చెశరంబు, ఱాతినిం
పలరఁగ జేసెనాతిగఁబ దాబ్జపరాగము, నీ చరిత్రముం
జలజభవాది నిర్జరులు సన్నుతి సేయఁగ లేరు గావునం
దలపనగణ్యమయ్య యిది దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 61 ||
కోతికిశక్యమా యసురకోటుల గెల్వను గాల్చెబో నిజం
బాతనిమేన శీతకరుడౌట దవానలు డెట్టివింత? మా
సీతపతివ్రతా మహిమసేవకు భాగ్యముమీకటాక్షము
ధాతకు శక్యమా పొగడ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 62 ||
భూపలలామ రామరఘుపుంగవరామ త్రిలోక రాజ్య సం
స్ధాపనరామ మోక్షఫల దాయక రామ మదీయ పాపముల్
పాపగదయ్యరామ నిను బ్రస్తుతి చేసెదనయ్యరామ సీ
తాపతిరామ భద్రగిరి దాసరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 63 ||
నీసహజంబు సాత్వికము నీవిడిపట్టు సుధాపయోధి, ప
ద్మాసనుడాత్మజుండు, గమలాలయనీ ప్రియురాలు నీకు సిం
హాసనమిద్ధరిత్రి; గొడుగాక సమక్షులు చంద్రబాస్కరుల్
నీసుమతల్పమాదిఫణి నీవె సమస్తము గొల్చినట్టి నీ
దాసుల భాగ్యమెట్టిదయ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 64 ||
చరణము సోకినట్టి శిలజవ్వనిరూపగు టొక్కవింత, సు
స్ధిరముగ నీటిపై గిరులు దేలిన దొక్కటి వింతగాని మీ
స్మరణ దనర్చుమానవులు సద్గతి జెందిన దెంతవింత? యీ
ధరను ధరాత్మజారమణ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 65 ||
దైవము తల్లిదండ్రితగు దాత గురుండు సఖుండు నిన్నె కా
భావన సేయుచున్నతఱి పాపములెల్ల మనోవికార దు
ర్భావితుజేయుచున్నవికృపామతివైనను కావుమీ జగ
త్పావనమూర్తి భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 66 ||
వాసవ రాజ్యభోగ సుఖ వార్ధిని దేలు ప్రభుత్వమబ్బినా
యాసకుమేర లేదు కనకాద్రిసమాన ధనంబుగూర్చినం
గాసును వెంటరాదు కని కానక చేసిన పుణ్యపాపముల్
వీసరబోవ నీవు పదివేలకు జాలు భవంబునొల్ల నీ
దాసునిగాగ నేలుకొను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 67 ||
సూరిజనుల్ దయాపరులు సూనృతవాదు లలుబ్ధమానవుల్
వేరపతిప్రతాంగనలు విప్రులు గోవులు వేదముల్ మహా
భారముదాల్పగా జనులు పావనమైన పరోపకార స
త్కార మెఱుంగులే రకట దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 68 ||
వారిచరావతారము వారిధిలో జొఱబాఱి క్రోధ వి
స్తారగుడైన యా నిగమతస్కరవీర నిశాచరేంద్రునిం
జేరి వధించి వేదముల చిక్కెడలించి విరించికి మహో
దారతనిచ్చితీవెగద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 69 ||
కరమనుర క్తిమందరము గవ్వముగా నహిరాజుద్రాడుగా
దొరకొన దేవదానవులు దుగ్ధపయోధిమథించుచున్నచో
ధరణిచలింపలోకములు తల్లడమందగ గూర్మమై ధరా
ధరము ధరించితీవెకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 70 ||
ధారుణి జాపజుట్టిన విధంబునగైకొని హేమనేత్రుడ
వ్వారిధిలోనదాగినను వానివధించి వరాహమూర్తివై
ధారుణిదొంటికై వడిని దక్షిణశృంగమున ధరించి వి
స్తార మొనర్చితీవే కద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 71 ||
పెటపెటనుక్కు కంబమున భీకరదంత నఖాంతర ప్రభా
పటలము గప్ప నుప్పతిలి భండనవీధి నృసింహభీకర
స్ఫుటపటుశక్తి హేమకశిపు విదళించి సురారిపట్టి నం
తటగృపజూచితీవెకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 72 ||
పదయుగళంబు భూగగన భాగముల వెసనూని విక్రమా
స్పదమగునబ్బలీంద్రునొక పాదమునందల క్రిందనొత్తిమే
లొదవజగత్త్రయంబు బురు హూతునికియ్యవటుండవైనచి
త్సదమలమూర్తి వీవెకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 73 ||
ఇరువదియొక్కమాఱు ధరణీశుల నెల్లవధించి తత్కళే
బర రుధిర ప్రవాహమున బైతృకతర్పణ మొప్పజేసి భూ
సురవరకోటికి ముదము సొప్పడ భార్గవరామమూర్తివై
ధరణినొసంగితీ వెకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 74 ||
దురమున దాటకందునిమి ధూర్జటివిల్ దునుమాడిసీతనుం
బరిణయమంది తండ్రిపనుప ఘన కాననభూమి కేగి దు
స్తరపటుచండ కాండకులిశాహతి రావణకుంభకర్ణ భూ
ధరముల గూల్చితీ వెకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 75 ||
అనుపమయాదవాన్వయసు ధాబ్ధిసుధానిధి కృష్ణమూర్తినీ
కనుజుడుగాజనించి కుజనావళినెల్ల నడంచి రోహిణీ
తనయుడనంగ బాహుబల దర్పమున బలరామ మూర్తివై
తనరిన వేల్పవీవెకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 76 ||
సురలునుతింపగా ద్రిపుర సుందరుల వరియింపబుద్ధరూ
పరయగ దాల్చితీవు త్రిపురాసురకోటి దహించునప్పుడా
హరునకుదోడుగా వరశ రాసన బాణముఖో గ్రసాధనో
త్కర మొనరించితీవుకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 77 ||
సంకరదుర్గమై దురిత సంకులమైన జగంబుజూచి స
ర్వంకషలీల ను త్తమ తురంగమునెక్కి కరాసిబూని వీ
రాంకవిలాస మొప్ప గలి కాకృత సజ్జనకోటికి నిరా
తంక మొనర్చితీవుకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 78 ||
మనముననూహపోషణలు మర్వకమున్నె కఫాదిరోగముల్
దనువుననంటి మేనిబిగి దప్పకమున్నెనరుండు మోక్ష సా
ధన మొనరింపఁగావలయుఁ దత్త్వవిచారము మానియుండుట
ల్తనువునకు విరోధమిది దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 79 ||
ముదమున కాటపట్టుభవ మోహమద్వ దిరదాంకుశంబు సం
పదల కొటారు కోరికల పంట పరంబున కాది వైరుల
న్నదన జయించుత్రోవ విపదబ్ధికినావగదా సదాభవ
త్సదమలనామసంస్మరణ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 80 ||
దురిత లతానుసార భయ దుఃఖ కదంబము రామనామభీ
కరతల హేతిచేఁ దెగి వకావకలై చనకుండ నేర్చునే
దరికొని మండుచుండు శిఖ దార్కొనిన శలబాదికీటకో
త్కరము విలీనమైచనవె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 81 ||
హరిపదభక్తినింద్రియజ యాన్వితుడుత్తముఁడింద్రిమంబులన్
మరుగక నిల్పనూదినను మధ్యముఁడింద్రియపారశ్యుడై
పరగినచో నికృష్టుడని పల్కగ దుర్మతినైన నన్ను నా
దరమున నెట్లుకాచెదవొ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 82 ||
వనకరిచిక్కు మైనసకు పాచవికిం జెడిపోయె మీనుతా
వినికికిఁజిక్కెఁజిల్వగను వేఁదుఱుఁ జెందెను లేళ్ళు తావిలో
మనికినశించె దేటితర మాయిరుమూఁటిని గెల్వనై దుసా
ధనములనీ వె కావనగు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 83 ||
కరములుమీకుమ్రొక్కులిడ కన్నులు మిమ్మునె చూడ జిహ్వ మీ
స్మరణదనర్పవీనులుభ వత్కథలన్ వినుచుండనాస మీ
యఱుతును బెట్టుపూసరుల కాసగొనం బరమార్థ సాధనో
త్కరమిది చేయవేకృపను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 84 ||
చిరతరభక్తి నొక్కతుళసీదళ మర్పణ చేయువాడు ఖే
చరగరు డోరగ ప్రముఖ సంఘములో వెలుగన్ సధా భవత్
సురుచిర ధీంద పాదముల బూజలొనర్చిన వారికెల్లద
త్పర మరచేతిధాత్రిగద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 85 ||
భానుడు తూర్పునందుగను పుట్టినఁ బావక చంద్ర తేజముల్
హీనత జెందినట్లు జగదేక విరాజితమైన నీ పద
ధ్యానము చేయుచున్నఁ బర దైవమరీచులడంగకుండు నే
దానవ గర్వ నిర్దళన దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 86 ||
నీమహనీయతత్త్వ రస నిర్ణ యబోధ కథామృతాబ్ధిలో
దామునుగ్రుంకులాడకవృ థాతనుకష్టముజెంది మానవుం
డీ మహిలోకతీర్థముల నెల్ల మునింగిన దుర్వికార హృ
తామసపంకముల్ విదునె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 87 ||
నీమహనీయతత్త్వ రస నిర్ణ యబోధ కథామృతాబ్ధిలో
దామునుగ్రుంకులాడకవృ థాతనుకష్టముజెంది మానవుం
డీ మహిలోకతీర్థముల నెల్ల మునింగిన దుర్వికార హృ
తామసపంకముల్ విదునె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 88 ||
కాంచన వస్తుసంకలిత కల్మష మగ్ని పుటంబు బెట్టెవా
రించినరీతి నాత్మనిగిడించిన దుష్కర దుర్మలత్రయం
బంచిత భ క్తియోగ దహ నార్చిఁదగుల్పక పాయునే కన
త్కాంచనకుండలాభరణ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 89 ||
నీసతి పెక్కు గల్ములిడనేర్పిరి, లోక మకల్మషంబుగా
నీసుత సేయు పావనము నిర్మిత కార్యధురీణ దక్షుడై
నీసుతుడిచ్చు నాయువులు నిన్న భుజించినఁ గల్గకుండునే
దాసులకీప్సి తార్థముల దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 90 ||
వారిజపత్రమందిడిన వారివిధంబున వర్తనీయమం
దారయ రొంపిలోన దను వంటని కుమ్మరపుర్వురీతి సం
సారమున మెలంగుచు విచారడైపరమొందుగాదెస
త్కార మెఱింగి మానవుడు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 91 ||
ఎక్కడి తల్లిదండ్రి సుతులెక్కడి వారు కళత్ర బాంధవం
బెక్కడ జీవుఁడెట్టి తను వెత్తిన బుట్టును బోవుచున్న వా
డొక్కడెపాప పుణయ ఫల మొందిన నొక్కడె కానరాడువే
ఱొక్కడు వెంటనంటిభవ మొల్లనయాకృప జూడువయ్యనీ
టక్కరి మాయలందిడక దాశరథీ కరుణా పయోనిధీ. || 92 ||
దొరసినకాయముల్ముదిమి తోచినఁజూచిప్రభుత్వముల్సిరు
ల్మెఱపులుగాగజూచిమఱి మేదినిలోఁదమతోడివారుముం
దరుగుటజూచిచూచి తెగు నాయువెఱుంగక మోహపాశము
ల్దరుగనివారికేమిగతి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 93 ||
సిరిగలనాఁడు మైమఱచి చిక్కిననాఁడుదలంచి పుణ్యముల్
పొరిఁబొరి సేయనైతినని పొక్కినఁ గల్గు నెగాలిచిచ్చుపైఁ
గెరలిన వేళఁదప్పికొని కీడ్పడు వేళ జలంబు గోరి త
త్తరమునఁ ద్రవ్వినం గలదె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 94 ||
జీవనమింకఁ బంకమున జిక్కిన మీను చలింపకెంతయు
దావుననిల్చి జీవనమె దద్దయుఁ గోరువిధంబు చొప్పడం
దావలమైనఁగాని గుఱి తప్పనివాఁడు తరించువాఁడయా
తావకభక్తియో గమున దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 95 ||
సరసునిమానసంబు సర సఙ్ఞుడెరుంగును ముష్కరాధముం
డెఱిఁగిగ్రహించువాడె కొల నేకనిసముఁ గాగదుర్దురం
బరయఁగ నేర్చునెట్లు విక చాబ్దమరంద రసైక సౌరభో
త్కరముమిళింద మొందుక్రియ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 96 ||
నోఁచినతల్లిదండ్రికిఁ దనూభవుఁడొక్కడెచాలు మేటిచే
చాఁచనివాడు వేఱొకఁడు చాచిన లేదన కిచ్చువాఁడునో
రాఁచినిజంబకాని పలు కాడనివాఁడు రణంబులోన మేన్
దాచనివాఁడు భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 97 ||
శ్రీయుతజానకీరమణ చిన్నయరూప రమేశరామ నా
రాయణ పాహిపాహియని బ్రస్తుతిఁ జేసితి నామనంబునం
బాయక కిల్బిషవ్రజ వి పాటనమందఁగ జేసి సత్కళా
దాయి ఫలంబునాకియవె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 98 ||
ఎంతటిపుణ్యమో శబరి యెంగిలిగొంటివి వింతగాదె నీ
మంతన మెట్టిదో యుడుత మైనిక రాగ్ర నఖాంకురంబులన్
సంతసమందఁ జేసితివి సత్కులజన్మము లేమి లెక్క వే
దాంతముగాదె నీ మహిమ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 99 ||
బొంకనివాఁడెయోగ్యుడరి బృందము లెత్తిన చోటజివ్వకుం
జంకనివాఁడెజోదు రభసంబున నర్థి కరంబుసాఁచినం
గొంకనివాఁడెదాత మిముఁ గొల్చిభజించిన వాఁడె పోనిరా
తంక మనస్కుఁ డెన్న గను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 100 ||
భ్రమరముగీటకంబుఁ గొని పాల్పడి ఝాంకరణో కారియై
భ్రమరముగానొనర్చునని పల్కుటఁ జేసి భవాది దుఃఖసం
తమసమెడల్చి భక్తిసహి తంబుగ జీవుని విశ్వరూప త
త్త్వమునధరించు టేమరుదు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 101 ||
తరువులు పూచికాయలగు దక్కుసుమంబులు పూజగాభవ
చ్చరణము సోకిదాసులకు సారములో ధనధాన్యరాశులై
కరిభట ఘోటకాంబర నకాయములై విరజా సము
త్తరణ మొనర్చుజిత్రమిది దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 102 ||
పట్టితిభట్టరార్యగురు పాదములిమ్మెయినూర్ధ్వ పుండ్రముల్
వెట్టితిమంత్రరాజ మొడి బెట్టితి నయ్యమకింక రాలికిం
గట్టితిబొమ్మమీచరణ కంజలందుఁ దలంపుపెట్టి బో
దట్టితిఁ బాపపుంజముల దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 103 ||
అల్లన లింగమంత్రి సుతుడత్రిజ గోత్రజుడాదిశాఖ కం
చెర్ల కులోద్బవుం దంబ్రసిద్ధిడనై భవదంకితంబుగా
నెల్లకవుల్ నుతింప రచియించితి గోపకవీంద్రుడన్ జగ
ద్వల్లభ నీకు దాసుడను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. || 104 ||

Ramadasu Keerthanas E Teeruga Nanu Daya Choochedavo(Telugu)


రచన: రామదాసు

ఏ తీరుగ నను దయ చూచెదవో, ఇన వంశోత్తమ రామా

నా తరమా భవ సాగరమీదను, నళిన దళేక్షణ రామా

శ్రీ రఘు నందన సీతా రమణా, శ్రితజన పోషక రామా

కారుణ్యాలయ భక్త వరద నిను, కన్నది కానుపు రామా

క్రూరకర్మములు నేరక చేసితి, నేరములెంచకు రామా

దారిద్ర్యము పరిహారము సేయవే, దైవ శిఖామణి రామా

వాసవ నుత రామదాస పోషక వందన మయోధ్య రామా

భాసుర వర సద్గుణములు కల్గిన భద్రాద్రీశ్వర రామాRamadasu Keerthanas Paluke Bangaaramaayena(Telugu)రచన: రామదాసు
పలుకే బంగారమాయెనా, కోదండపాణి పలుకే బంగారమాయెనా
పలుకే బంగారమాయె పిలచినా పలుకవేమి
కలలో నీ నామస్మరణ మరువ చక్కని తండ్రీ
ఎంత వేడినగాని సుంతైన దయరాదు
పంతము సేయ నేనెంతటివాడను తండ్రీ
ఇరవుగ ఇసుకలోన పొరలిన ఉడుత భక్తికి
కరుణించి బ్రోచితివని నెర నమ్మితిని తండ్రీ
రాతి నాతిగ చేసి భూతలమున
ప్రఖ్యాతి చెందితివని ప్రీతితో నమ్మితి తండ్రీ
శరణాగతత్రాణ బిరుదాంకితుడవుకాదా
కరుణించు భద్రాచల వరరామదాస పోష

Ramadasu Keerthanas Ikshvaku kula Tilaka(Telugu)రచన: రామదాసు

ఇక్ష్వాకు కులతిలకా ఇకనైన పలుకవే రామచంద్రా

నన్ను రక్షింప కున్నను రక్షకు లెవరింక రామచంద్రా

చుట్టు ప్రాకారములు సొంపుతో కట్టిస్తి రామచంద్రా

ఆ ప్రాకారముకు బట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా

భరతునకు చేయిస్తి పచ్చల పతకము రామచంద్రా

ఆ పతకమునకు పట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా

శత్రుఘ్నునకు చేయిస్తి బంగారు మొలతాడు రామచంద్రా

ఆ మొల త్రాటికి పట్టె మొహరీలు పదివేలు రామచంద్రా

లక్ష్మణునకు చేయిస్తి ముత్యాల పతకము రామచంద్రా

ఆ పతకమునకు పట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా

సీతమ్మకు చేయిస్తి చింతాకు పతకము రామచంద్రా

ఆ పతకమునకు పట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా

కలికి తురాయి నీకు మెలుకువగ చేయిస్తి రామచంద్రా

నీవు కులుకుచు తిరిగేవు ఎవరబ్బ సొమ్మని రామచంద్రా

నీ తండ్రి దశరథ మహరాజు పెట్టెనా రామచంద్రా

లేక నీ మామ జనక మహరాజు పంపెనా రామచంద్రా

అబ్బ తిట్టితినని ఆయాస పడవద్దు రామచంద్రా

ఈ దెబ్బల కోర్వక అబ్బ తిట్టితినయ్యా రామచంద్రా

భక్తులందరిని పరిపాలించెడి శ్రీ రామచంద్రా

నీవు క్షేమముగ శ్రీ రామదాసుని యేలుము రామచంద్రా

Subrahmanya Ashtakam Karavalamba Stotram(English)


he svāminātha karuākara dīnabandho,
śrīpārvatīśamukhapakaja padmabandho |
śrīśādidevagaapūjitapādapadma,
vallīsanātha mama dehi karāvalambam || 1 || 

devādidevanuta devagaādhinātha,
devendravandya mdupakajamañjupāda |
devarināradamunīndrasugītakīrte,
vallīsanātha mama dehi karāvalambam || 2 ||

nityānnadāna niratākhila rogahārin,
tasmātpradāna paripūritabhaktakāma |
śtyāgamapraavavācyanijasvarūpa,
vallīsanātha mama dehi karāvalambam || 3 ||

krauñcāsurendra parikhaṇḍana śaktiśūla,
pāśādiśastraparimaṇḍitadivyapāe |
śrīkuṇḍalīśa dhtatuṇḍa śikhīndravāha,
vallīsanātha mama dehi karāvalambam || 4 ||

devādideva rathamaṇḍala madhya vedya,
devendra pīhanagara dṛḍhacāpahastam |
śūra nihatya surakoibhirīyamāna,
vallīsanātha mama dehi karāvalambam || 5 ||

hārādiratnamaiyuktakirīahāra,
keyūrakuṇḍalalasatkavacābhirāma |
he vīra tāraka jayāzmarabndavandya,
vallīsanātha mama dehi karāvalambam || 6 ||

pañcākarādimanumantrita gāgatoyai,
pañcāmtai pramuditendramukhairmunīndrai |
paṭṭābhiikta hariyukta parāsanātha,
vallīsanātha mama dehi karāvalambam || 7 ||

śrīkārtikeya karuāmtapūradṛṣṭyā,
kāmādirogakaluīktaduṣṭacittam |
bhaktvā tu māmavakaādhara kāntikāntyā,
vallīsanātha mama dehi karāvalambam || 8 ||

subrahmaya karāvalamba puya ye pahanti dvijottamā |
te sarve mukti māyānti subrahmaya prasādata |
subrahmaya karāvalambamida prātarutthāya ya pahet |
koijanmakta pāpa tat-kaādeva naśyati ||Sree Lalita Sahasra Nama Stotram - English


Author: vāgdevī

o ||

asya śrī lalitā divya sahasranāma stotra mahāmantrasya, vaśinyādi vāgdevatā ṛṣaya, anuṣṭup chanda, śrī lalitā parābhaṭṭārikā mahā tripura sundarī devatā, ai bīja, klī śakti, sau kīlaka, mama dharmārtha kāma moka caturvidha phalapuruārtha siddhyarthe lalitā tripurasundarī parābhaṭṭārikā sahasra nāma jape viniyoga

karanyāsa
aim aguṣṭābhyā nama, klī tarjanībhyā nama, sau madhyamābhyā nama, sau anāmikābhyā nama, klī kaniṣṭhikābhyā nama, ai karatala karapṛṣṭhābhyā nama

aganyāsa
ai hdayāya nama, klī śirase svāhā, sau śikhāyai vaa, sau kavac:hāya hu, klī netratrayāya vaua, aim astrāyapha, bhūrbhuvassuvaromiti digbandha

dhyāna
aruā karuā taragitākī dhtapāśākuśa pupabāacāpām |
aimādibhi rāv mayūkhai ahamityeva vibhāvaye bhavānīm || 1 ||

dhyāyet padmāsanasthā vikasitavadanā padma patrāyatākī
hemābhā pītavastrā karakalita lasamaddhemapadmā varāgīm |
sarvālakārayuktā sakalamabhayadā bhaktanamrā bhavānī
śrī vidyā śāntamūrti sakala surasutā sarvasampat-pradātrīm || 2 ||

sakukuma vilepanā maikacumbi kastūrikā
samanda hasitekaā saśaracāpa pāśākuśām |
aśea janamohinī maruamālya bhūojjvalā
japākusuma bhāsurā japavidhau smare dambikām || 3 ||

sindhūrārua vigrahā triayanāikya mauisphura-
ttārānāyaka śekharā smitamukhī māpīna vakoruhām |
ibhyā malipūra ratna caaka raktotpala bibhratī
saumyā ratnaghaastha rakta caraā dhyāyetparāmambikām || 4 ||

lamityādi pañc:hapūjā vibhāvayet

la pthivī tattvātmikāyai śrī lalitādevyai gandha parikalpayāmi
ham ākāśa tattvātmikāyai śrī lalitādevyai pupa parikalpayāmi
ya vāyu tattvātmikāyai śrī lalitādevyai dhūpa parikalpayāmi
ra vahni tattvātmikāyai śrī lalitādevyai dīpa parikalpayāmi
vam amta tattvātmikāyai śrī lalitādevyai amta naivedya parikalpayāmi
sa sarva tattvātmikāyai śrī lalitādevyai tāmbūlādi sarvopacārān parikalpayāmi

gururbrahma gururviṣṇu gururdevo maheśvara |
gurur̆ssākāt parabrahma tasmai śrī gurave nama ||

hari o

śrī mātā, śrī mahārāñī, śrīmat-sihāsaneśvarī |
cidagni kuṇḍasambhūtā, devakāryasamudyatā || 1 ||

udyadbhānu sahasrābhā, caturbāhu samanvitā |
rāgasvarūpa pāśāhyā, krodhākārākuśojjvalā || 2 ||

manorūpekukodaṇḍā, pañcatanmātra sāyakā |
nijārua prabhāpūra majjad-brahmāṇḍamaṇḍalā || 3 ||

campakāśoka punnāga saugandhika lasatkacā
kuruvinda maiśreī kanatkoīra maṇḍitā || 4 ||

aṣṭamī candra vibhrāja daikasthala śobhitā |
mukhacandra kaakābha mganābhi viśeakā || 5 ||

vadanasmara māgalya ghatoraa cillikā |
vaktralakmī parīvāha calanmīnābha locanā || 6 ||

navacampaka pupābha nāsādaṇḍa virājitā |
tārākānti tiraskāri nāsābharaa bhāsurā || 7 ||

kadamba mañjarīklupta karapūra manoharā |
aka yugaībhūta tapanoupa maṇḍalā || 8 ||

padmarāga śilādarśa paribhāvi kapolabhū |
navavidruma bimbaśrī nyakkāri radanacchadā || 9 ||

śuddha vidyākurākāra dvijapakti dvayojjvalā |
karpūravīi kāmoda samākara ddigantarā || 10 ||

nijasallāpa mādhurya vinirbhar-tsita kacchapī |
mandasmita prabhāpūra majjat-kāmeśa mānasā || 11 ||

anākalita sādśya cubuka śrī virājitā |
kāmeśabaddha māgalya sūtraśobhita kantharā || 12 ||

kanakāgada keyūra kamanīya bhujānvitā |
ratnagraiveya cintāka lolamuktā phalānvitā || 13 ||

kāmeśvara premaratna mai pratipaastanī|
nābhyālavāla romāi latāphala kucadvayī || 14 ||

lakyaromalatā dhāratā samunneya madhyamā |
stanabhāra daan-madhya paṭṭabandha vaitrayā || 15 ||

aruārua kausumbha vastra bhāsvat-kaītaī |
ratnakikii kāramya raśanādāma bhūitā || 16 ||

kāmeśa ñāta saubhāgya mārdavoru dvayānvitā |
ikya makuākāra jānudvaya virājitā || 17 ||

indragopa parikipta smara tūābha jaghikā |
hagulbhā kūrmapṛṣṭha jayiṣṇu prapadānvitā || 18 ||

nakhadīdhiti sachanna namajjana tamoguā |
padadvaya prabhājāla parākta saroruhā || 19 ||

śiñjāna maimañjīra maṇḍita śrī padāmbujā |
marāī mandagamanā, mahālāvaya śevadhi || 20 ||

sarvāruānavadyāgī sarvābharaa bhūitā |
śivakāmeśvarākasthā, śivā, svādhīna vallabhā || 21 ||

sumeru madhyaśṛṅgasthā, śrīmannagara nāyikā |
cintāmai ghāntasthā, pañcabrahmāsanasthitā || 22 ||

mahāpadmāavī sasthā, kadamba vanavāsinī |
sudhāsāgara madhyasthā, kāmākī kāmadāyinī || 23 ||

devari gaasaghāta stūyamānātma vaibhavā |
bhaṇḍāsura vadhodyukta śaktisenā samanvitā || 24 ||

sampatkarī samārūha sindhura vrajasevitā |
aśvārūhādhiṣṭhitāśva koikoi bhirāvtā || 25 ||

cakrarāja rathārūha sarvāyudha pariktā |
geyacakra rathārūha mantriī parisevitā || 26 ||

kiricakra rathārūha daṇḍanāthā purasktā |
jvālāmālini kākipta vahniprākāra madhyagā || 27 ||

bhaṇḍasainya vadhodyukta śakti vikramaharitā |
nityā parākramāopa nirīkaa samutsukā || 28 ||

bhaṇḍaputra vadhodyukta bālāvikrama nanditā |
mantriyambā viracita viaga vadhatoitā || 29 ||

viśukra prāaharaa vārāhī vīryananditā |
kāmeśvara mukhāloka kalpita śrī gaeśvarā || 30 ||

mahāgaeśa nirbhinna vighnayantra praharitā |
bhaṇḍāsurendra nirmukta śastra pratyastra variī || 31 ||

karāgui nakhotpanna nārāyaa daśākti |
mahāpāśupatāstrāgni nirdagdhāsura sainikā || 32 ||

kāmeśvarāstra nirdagdha sabhaṇḍāsura śūnyakā |
brahmopendra mahendrādi devasastuta vaibhavā || 33 ||

haranetrāgni sandagdha kāma sañjīvanauadhi |
śrīmadvāgbhava kūaika svarūpa mukhapakajā || 34 ||

kaṇṭhādha kaiparyanta madhyakūa svarūpiī |
śaktikūaika tāpanna kayathobhāga dhāriī || 35 ||

mūlamantrātmikā, mūlakūa traya kaebarā |
kuāmtaika rasikā, kuasaketa pālinī || 36 ||

kuāganā, kuāntasthā, kauinī, kuayoginī |
akuā, samayāntasthā, samayācāra tatparā || 37 ||

mūlādhāraika nilayā, brahmagranthi vibhedinī |
maipūrānta ruditā, viṣṇugranthi vibhedinī || 38 ||

āñā cakrāntarāasthā, rudragranthi vibhedinī |
sahasrārāmbujā rūhā, sudhāsārābhi variī || 39 ||

taillatā samaruci, a-cakropari sasthitā |
mahāśakti, kuṇḍalinī, bisatantu tanīyasī || 40 ||

bhavānī, bhāvanāgamyā, bhavāraya kuhārikā |
bhadrapriyā, bhadramūrti, rbhaktasaubhāgya dāyinī || 41 ||

bhaktipriyā, bhaktigamyā, bhaktivaśyā, bhayāpahā |
śāmbhavī, śāradārādhyā, śarvāī, śarmadāyinī || 42 ||

śākarī, śrīkarī, sādhvī, śaraccandranibhānanā |
śātodarī, śāntimatī, nirādhārā, nirañjanā || 43 ||

nirlepā, nirmalā, nityā, nirākārā, nirākulā |
nirguā, nikaā, śāntā, nikāmā, nirupaplavā || 44 ||

nityamuktā, nirvikārā, niprapañcā, nirāśrayā |
nityaśuddhā, nityabuddhā, niravadyā, nirantarā || 45 ||

nikāraā, nikaakā, nirupādhi, rnirīśvarā |
nīrāgā, rāgamathanī, nirmadā, madanāśinī || 46 ||

niścintā, nirahakārā, nirmohā, mohanāśinī |
nirmamā, mamatāhantrī, nipāpā, pāpanāśinī || 47 ||

nikrodhā, krodhaśamanī, nirlobhā, lobhanāśinī |
nisaśayā, saśayaghnī, nirbhavā, bhavanāśinī || 48 ||

nirvikalpā, nirābādhā, nirbhedā, bhedanāśinī |
nirnāśā, mtyumathanī, nikriyā, niparigrahā || 49 ||

nistulā, nīlacikurā, nirapāyā, niratyayā |
durlabhā, durgamā, durgā, dukhahantrī, sukhapradā || 50 ||

duṣṭadūrā, durācāra śamanī, doavarjitā |
sarvañā, sāndrakaruā, samānādhikavarjitā || 51 ||

sarvaśaktimayī, sarvamagaā, sadgatipradā |
sarveśvarī, sarvamayī, sarvamantra svarūpiī || 52 ||

sarvayantrātmikā, sarvatantrarūpā, manonmanī |
māheśvarī, mahādevī, mahālakmī, rmṛḍapriyā || 53 ||

mahārūpā, mahāpūjyā, mahāpātaka nāśinī |
mahāmāyā, mahāsattvā, mahāśakti rmahārati || 54 ||

mahābhogā, mahaiśvaryā, mahāvīryā, mahābalā |
mahābuddhi, rmahāsiddhi, rmahāyogeśvareśvarī || 55 ||

mahātantrā, mahāmantrā, mahāyantrā, mahāsanā |
mahāyāga kramārādhyā, mahābhairava pūjitā || 56 ||

maheśvara mahākalpa mahātāṇḍava sākiī |
mahākāmeśa mahiī, mahātripura sundarī || 57 ||

catuḥṣaṣṭyupacārāhyā, catuṣṣaṣṭi kaāmayī |
mahā catuṣṣaṣṭi koi yoginī gaasevitā || 58 ||

manuvidyā, candravidyā, candramaṇḍalamadhyagā |
cārurūpā, cāruhāsā, cārucandra kaādharā || 59 ||

carācara jagannāthā, cakrarāja niketanā |
pārvatī, padmanayanā, padmarāga samaprabhā || 60 ||

pañcapretāsanāsīnā, pañcabrahma svarūpiī |
cinmayī, paramānandā, viñāna ghanarūpiī || 61 ||

dhyānadhyāt dhyeyarūpā, dharmādharma vivarjitā |
viśvarūpā, jāgariī, svapantī, taijasātmikā || 62 ||

suptā, prāñātmikā, turyā, sarvāvasthā vivarjitā |
sṛṣṭikartrī, brahmarūpā, goptrī, govindarūpiī || 63 ||

sahāriī, rudrarūpā, tirodhānakarīśvarī |
sadāśivānugrahadā, pañcaktya parāyaā || 64 ||

bhānumaṇḍala madhyasthā, bhairavī, bhagamālinī |
padmāsanā, bhagavatī, padmanābha sahodarī || 65 ||

unmea nimiotpanna vipanna bhuvanāvai |
sahasraśīravadanā, sahasrākī, sahasrapāt || 66 ||

ābrahma kīajananī, varāśrama vidhāyinī |
nijāñārūpanigamā, puyāpuya phalapradā || 67 ||

śruti sīmanta sindhūrīkta pādābjadhūikā |
sakalāgama sandoha śuktisampua mauktikā || 68 ||

puruārthapradā, pūrā, bhoginī, bhuvaneśvarī |
ambikā,nādi nidhanā, haribrahmendra sevitā || 69 ||
nārāyaī, nādarūpā, nāmarūpa vivarjitā |
hrīkārī, hrīmatī, hdyā, heyopādeya varjitā || 70 ||

rājarājārcitā, rāñī, ramyā, rājīvalocanā |
rañjanī, ramaī, rasyā, raatkikii mekhalā || 71 ||

ramā, rākenduvadanā, ratirūpā, ratipriyā |
rakākarī, rākasaghnī, rāmā, ramaalampaā || 72 ||

kāmyā, kāmakaārūpā, kadamba kusumapriyā |
kalyāī, jagatīkandā, karuārasa sāgarā || 73 ||

kaāvatī, kaālāpā, kāntā, kādambarīpriyā |
varadā, vāmanayanā, vāruīmadavihvalā || 74 ||

viśvādhikā, vedavedyā, vindhyācala nivāsinī |
vidhātrī, vedajananī, viṣṇumāyā, vilāsinī || 75 ||

ketrasvarūpā, ketreśī, ketra ketraña pālinī |
kayavddhi vinirmuktā, ketrapāla samarcitā || 76 ||

vijayā, vimalā, vandyā, vandāru janavatsalā |
vāgvādinī, vāmakeśī, vahnimaṇḍala vāsinī || 77 ||

bhaktimat-kalpalatikā, paśupāśa vimocanī |
sahtāśea pāaṇḍā, sadācāra pravartikā || 78 ||

tāpatrayāgni santapta samāhlādana candrikā |
taruī, tāpasārādhyā, tanumadhyā, tamopahā || 79 ||

citi, statpadalakyārthā, cideka rasarūpiī |
svātmānandalavībhūta brahmādyānanda santati || 80 ||

parā, pratyakcitī rūpā, paśyantī, paradevatā |
madhyamā, vaikharīrūpā, bhaktamānasa hasikā || 81 ||

kāmeśvara prāanāī, ktañā, kāmapūjitā |
śṛṅgāra rasasampūrā, jayā, jālandharasthitā || 82 ||

oa pīhanilayā, bindumaṇḍala vāsinī |
rahoyāga kramārādhyā, rahastarpaa tarpitā || 83 ||

sadya prasādinī, viśvasākiī, sākivarjitā |
aagadevatā yuktā, āguya paripūritā || 84 ||

nityaklinnā, nirupamā, nirvāa sukhadāyinī |
nityā, oaśikārūpā, śrīkaṇṭhārdha śarīriī || 85 ||

prabhāvatī, prabhārūpā, prasiddhā, parameśvarī |
mūlaprakti ravyaktā, vyaktāvyakta svarūpiī || 86 ||

vyāpinī, vividhākārā, vidyāvidyā svarūpiī |
mahākāmeśa nayanā, kumudāhlāda kaumudī || 87 ||

bhaktahārda tamobheda bhānumad-bhānusantati |
śivadūtī, śivārādhyā, śivamūrti, śśivakarī || 88 ||

śivapriyā, śivaparā, śiṣṭeṣṭā, śiṣṭapūjitā |
aprameyā, svaprakāśā, manovācāma gocarā || 89 ||

cicchakti, ścetanārūpā, jaaśakti, rjaātmikā |
gāyatrī, vyāhti, ssandhyā, dvijabnda nievitā || 90 ||

tattvāsanā, tattvamayī, pañcakośāntarasthitā |
nissīmamahimā, nityayauvanā, madaśālinī || 91 ||

madaghūrita raktākī, madapāala gaṇḍabhū |
candana dravadigdhāgī, cāmpeya kusuma priyā || 92 ||

kuśalā, komalākārā, kurukuḷḷā, kuleśvarī |
kuakuṇḍālayā, kaua mārgatatpara sevitā || 93 ||

kumāra gaanāthāmbā, tuṣṭi, puṣṭi, rmati, rdhti |
śānti, svastimatī, kānti, rnandinī, vighnanāśinī || 94 ||

tejovatī, trinayanā, lolākī kāmarūpiī |
mālinī, hasinī, mātā, malayācala vāsinī || 95 ||

sumukhī, nainī, subhrū, śobhanā, suranāyikā |
kālakaṇṭhī, kāntimatī, kobhiī, sūkmarūpiī || 96 ||

vajreśvarī, vāmadevī, vayovasthā vivarjitā |
siddheśvarī, siddhavidyā, siddhamātā, yaśasvinī || 97 ||

viśuddhi cakranilayā,raktavarā, trilocanā |
khagādi praharaā, vadanaika samanvitā || 98 ||

pāyasānnapriyā, tvak-sthā, paśuloka bhayakarī |
amtādi mahāśakti savtā, ākinīśvarī || 99 ||

anāhatābja nilayā, śyāmābhā, vadanadvayā |
daṃṣṭrojjvalā,kamālādhidharā, rudhira sasthitā || 100 ||

arātryādi śaktyoghavtā, snigdhaudanapriyā |
mahāvīrendra varadā, rākiyambā svarūpiī || 101 ||

maipūrābja nilayā, vadanatraya sayutā |
vajrādhikāyudhopetā, āmaryādibhi rāvtā || 102 ||

raktavarā, māsaniṣṭhā, guānna prītamānasā |
samasta bhaktasukhadā, lākinyambā svarūpiī || 103 ||

svādhiṣṭhānāmbu jagatā, caturvaktra manoharā |
śūlādyāyudha sampannā, pītavarā,tigarvitā || 104 ||

medoniṣṭhā, madhuprītā, bandinyādi samanvitā |
dadhyannāsakta hdayā, ākinī rūpadhāriī || 105 ||

mūlā dhārāmbujārūhā, pañcavaktrā,sthisasthitā |
akuśādi praharaā, varadādi nievitā || 106 ||

mudgaudanāsakta cittā, sākinyambāsvarūpiī |
āñā cakrābjanilayā, śuklavarā, aānanā || 107 ||

majjāsasthā, hasavatī mukhyaśakti samanvitā |
haridrānnaika rasikā, hākinī rūpadhāriī || 108 ||

sahasradaa padmasthā, sarvavaropa śobhitā |
sarvāyudhadharā, śukla sasthitā, sarvatomukhī || 109 ||

sarvaudana prītacittā, yākinyambā svarūpiī |
svāhā, svadhā,mati, rmedhā, śruti, smti, ranuttamā || 110 ||

puyakīrti, puyalabhyā, puyaśravaa kīrtanā |
pulomajārcitā, bandhamocanī, bandhurālakā || 111 ||

vimarśarūpiī, vidyā, viyadādi jagatprasū |
sarvavyādhi praśamanī, sarvamtyu nivāriī || 112 ||

agragayā,cintyarūpā, kalikalmaa nāśinī |
kātyāyinī, kālahantrī, kamalāka nievitā || 113 ||

tāmbūla pūrita mukhī, dāimī kusumaprabhā |
mgākī, mohinī, mukhyā, mṛḍānī, mitrarūpiī || 114 ||

nityatptā, bhaktanidhi, rniyantrī, nikhileśvarī |
maitryādi vāsanālabhyā, mahāpraaya sākiī || 115 ||

parāśakti, parāniṣṭhā, prañāna ghanarūpiī |
mādhvīpānālasā, mattā, mātkā vara rūpiī || 116 ||

mahākailāsa nilayā, mṛṇāla mdudorlatā |
mahanīyā, dayāmūrtī, rmahāsāmrājyaśālinī || 117 ||

ātmavidyā, mahāvidyā, śrīvidyā, kāmasevitā |
śrīoaśākarī vidyā, trikūā, kāmakoikā || 118 ||

kaākakikarī bhūta kamalā koisevitā |
śirasthitā, candranibhā, phālasthendra dhanuprabhā || 119 ||

hdayasthā, raviprakhyā, trikoāntara dīpikā |
dākāyaī, daityahantrī, dakayaña vināśinī || 120 ||

darāndoita dīrghākī, darahāsojjvalanmukhī |
gurumūrti, rguanidhi, rgomātā, guhajanmabhū || 121 ||

deveśī, daṇḍanītisthā, daharākāśa rūpiī |
pratipanmukhya rākānta tithimaṇḍala pūjitā || 122 ||

kaātmikā, kaānāthā, kāvyālāpa vinodinī |
sacāmara ramāvāī savyadakia sevitā || 123 ||

ādiśakti, rameyā,tmā, paramā, pāvanākti |
anekakoi brahmāṇḍa jananī, divyavigrahā || 124 ||

klīkārī, kevalā, guhyā, kaivalya padadāyinī |
tripurā, trijagadvandyā, trimūrti, stridaśeśvarī || 125 ||

tryakarī, divyagandhāhyā, sindhūra tilakāñcitā |
umā, śailendratanayā, gaurī, gandharva sevitā || 126 ||

viśvagarbhā, svaragarbhā,varadā vāgadhīśvarī |
dhyānagamyā,paricchedyā, ñānadā, ñānavigrahā || 127 ||

sarvavedānta savedyā, satyānanda svarūpiī |
lopāmudrārcitā, līlāklupta brahmāṇḍamaṇḍalā || 128 ||

adśyā, dśyarahitā, viñātrī, vedyavarjitā |
yoginī, yogadā, yogyā, yogānandā, yugandharā || 129 ||

icchāśakti ñānaśakti kriyāśakti svarūpiī |
sarvadhārā, supratiṣṭhā, sadasad-rūpadhāriī || 130 ||

aṣṭamūrti, rajājaitrī, lokayātrā vidhāyinī |
ekākinī, bhūmarūpā, nirdvaitā, dvaitavarjitā || 131 ||

annadā, vasudā, vddhā, brahmātmaikya svarūpiī |
bhatī, brāhmaī, brāhmī, brahmānandā, balipriyā || 132 ||

bhāārūpā, bhatsenā, bhāvābhāva vivarjitā |
sukhārādhyā, śubhakarī, śobhanā sulabhāgati || 133 ||

rājarājeśvarī, rājyadāyinī, rājyavallabhā |
rājat-kpā, rājapīha niveśita nijāśritā || 134 ||

rājyalak, kośanāthā, caturaga baleśvarī |
sāmrājyadāyinī, satyasandhā, sāgaramekhalā || 135 ||

dīkitā, daityaśamanī, sarvaloka vaśakarī |
sarvārthadātrī, sāvitrī, saccidānanda rūpiī || 136 ||

deśakālāparicchinnā, sarvagā, sarvamohinī |
sarasvatī, śāstramayī, guhāmbā, guhyarūpiī || 137 ||

sarvopādhi vinirmuktā, sadāśiva pativratā |
sampradāyeśvarī, sādhvī, gurumaṇḍala rūpiī || 138 ||

kulottīrā, bhagārādhyā, māyā, madhumatī, mahī |
gaāmbā, guhyakārādhyā, komalāgī, gurupriyā || 139 ||

svatantrā, sarvatantreśī, dakiāmūrti rūpiī |
sanakādi samārādhyā, śivañāna pradāyinī || 140 ||

citkaā,nandakalikā, premarūpā, priyakarī |
nāmapārāyaa prītā, nandividyā, naeśvarī || 141 ||

mithyā jagadadhiṣṭhānā muktidā, muktirūpiī |
lāsyapriyā, layakarī, lajjā, rambhādi vanditā || 142 ||

bhavadāva sudhāvṛṣṭi, pāpāraya davānalā |
daurbhāgyatūla vātūlā, jarādhvānta raviprabhā || 143 ||

bhāgyābdhicandrikā, bhaktacittakeki ghanāghanā |
rogaparvata dambhoi, rmtyudāru kuhārikā || 144 ||

maheśvarī, mahākāī, mahāgrāsā, mahāśanā |
aparā, caṇḍikā, caṇḍamuṇḍāsura niūdinī || 145 ||

karākarātmikā, sarvalokeśī, viśvadhāriī |
trivargadātrī, subhagā, tryambakā, triguātmikā || 146 ||

svargāpavargadā, śuddhā, japāpupa nibhākti |
ojovatī, dyutidharā, yañarūpā, priyavratā || 147 ||

durārādhyā, durādarā, pāalī kusumapriyā |
mahatī, merunilayā, mandāra kusumapriyā || 148 ||

vīrārādhyā, virārūpā, virajā, viśvatomukhī |
pratyagrūpā, parākāśā, prāadā, prāarūpiī || 149 ||

mārtāṇḍa bhairavārādhyā, mantriī nyastarājyadhū |
tripureśī, jayatsenā, nistraiguyā, parāparā || 150 ||

satyañānānandarūpā, sāmarasya parāyaā |
kapardinī, kalāmālā, kāmadhuk,kāmarūpiī || 151 ||

kaānidhi, kāvyakaā, rasañā, rasaśevadhi |
puṣṭā, purātanā, pūjyā, pukarā, pukarekaā || 152 ||

parañjyoti, parandhāma, paramāu, parātparā |
pāśahastā, pāśahantrī, paramantra vibhedinī || 153 ||

mūrtā,mūrtā,nityatptā, muni mānasa hasikā |
satyavratā, satyarūpā, sarvāntaryāminī, satī || 154 ||

brahmāī, brahmajananī, bahurūpā, budhārcitā |
prasavitrī, pracaṇḍāñā, pratiṣṭhā, prakaākti || 155 ||

prāeśvarī, prāadātrī, pañcāśat-pīharūpiī |
viśṛṅkhalā, viviktasthā, vīramātā, viyatprasū || 156 ||

mukundā, mukti nilayā, mūlavigraha rūpiī |
bhāvañā, bhavarogaghnī bhavacakra pravartinī || 157 ||

chandassārā, śāstrasārā, mantrasārā, talodarī |
udārakīrti, ruddāmavaibhavā, vararūpiī || 158 ||

janmamtyu jarātapta jana viśrānti dāyinī |
sarvopania dudghuṣṭā, śāntyatīta kaātmikā || 159 ||

gambhīrā, gaganāntasthā, garvitā, gānalolupā |
kalpanārahitā, kāṣṭhā, kāntā, kāntārdha vigrahā || 160 ||

kāryakāraa nirmuktā, kāmakei taragitā |
kanat-kanakatāakā, līlāvigraha dhāriī || 161 ||

ajākaya vinirmuktā, mugdhā kipraprasādinī |
antarmukha samārādhyā, bahirmukha sudurlabhā || 162 ||

trayī, trivarga nilayā, tristhā, tripuramālinī |
nirāmayā, nirālambā, svātmārāmā, sudhāsti || 163 ||

sasārapaka nirmagna samuddharaa paṇḍitā |
yañapriyā, yañakartrī, yajamāna svarūpiī || 164 ||

dharmādhārā, dhanādhyakā, dhanadhānya vivardhinī |
viprapriyā, viprarūpā, viśvabhramaa kāriī || 165 ||

viśvagrāsā, vidrumābhā, vaiṣṇavī, viṣṇurūpiī |
ayoni, ryoninilayā, kūasthā, kularūpiī || 166 ||

vīragoṣṭhīpriyā, vīrā, naikarmyā, nādarūpiī |
viñāna kalanā, kalyā vidagdhā, baindavāsanā || 167 ||

tattvādhikā, tattvamayī, tattvamartha svarūpiī |
sāmagānapriyā, saumyā, sadāśiva kuumbinī || 168 ||

savyāpasavya mārgasthā, sarvāpadvi nivāriī |
svasthā, svabhāvamadhurā, dhīrā, dhīra samarcitā || 169 ||

caitanyārghya samārādhyā, caitanya kusumapriyā |
sadoditā, sadātuṣṭā, taruāditya pāalā || 170 ||

dakiā, dakiārādhyā, darasmera mukhāmbujā |
kauinī kevalā,narghyā kaivalya padadāyinī || 171 ||

stotrapriyā, stutimatī, śrutisastuta vaibhavā |
manasvinī, mānavatī, maheśī, magaākti || 172 ||

viśvamātā, jagaddhātrī, viśālākī, virāgiī|
pragalbhā, paramodārā, parāmodā, manomayī || 173 ||

vyomakeśī, vimānasthā, vajriī, vāmakeśvarī |
pañcayañapriyā, pañcapreta mañcādhiśāyinī || 174 ||

pañcamī, pañcabhūteśī, pañca sakhyopacāriī |
śāśvatī, śāśvataiśvaryā, śarmadā, śambhumohinī || 175 ||

dharā, dharasutā, dhanyā, dharmiī, dharmavardhinī |
lokātītā, guātītā, sarvātītā, śamātmikā || 176 ||

bandhūka kusuma prakhyā, bālā, līlāvinodinī |
sumagaī, sukhakarī, suveāyā, suvāsinī || 177 ||

suvāsinyarcanaprītā, śobhanā, śuddha mānasā |
bindu tarpaa santuṣṭā, pūrvajā, tripurāmbikā || 178 ||

daśamudrā samārādhyā, tripurā śrīvaśakarī |
ñānamudrā, ñānagamyā, ñānañeya svarūpiī || 179 ||

yonimudrā, trikhaṇḍeśī, triguāmbā, trikoagā |
anaghādbhuta cāritrā, vāchitārtha pradāyinī || 180 ||

abhyāsāti śayañātā, aadhvātīta rūpiī |
avyāja karuāmūrti, rañānadhvānta dīpikā || 181 ||

ābālagopa viditā, sarvānullaghya śāsanā |
śrī cakrarājanilayā, śrīmattripura sundarī || 182 ||

śrī śivā, śivaśaktyaikya rūpiī, lalitāmbikā |
eva śrīlalitādevyā nāmnā sāhasraka jagu || 183 ||

|| iti śrī brahmāṇḍapurāe, uttarakhaṇḍe, śrī hayagrīvāgastya savāde, śrīlalitārahasyanāma śrī lalitā rahasyanāma sāhasrastotra kathana nāma dvitīyodhyāya ||

sindhūrārua vigrahā triayanāikya mauisphura-
ttārānāyaka śekharā smitamukhī māpīna vakoruhām |
ibhyā malipūra ratna caaka raktotpala bibhratī

saumyā ratnaghaastha rakta caraā dhyāyetparāmambikām ||