Pages

Gananayaka Ashtakam


GanaNayaka Ashtakam

Ekadantam Mahaakaayam Taptakaajnchana sannibham
LambodaraM VishaalaaxaM  Vande Ham GaNanaayakam

Mounji Krishnajeenadharam NaagaYagnopaveethanam
Bhalendu Sakalam Moulim, Vande Ham Gananayakam

Chitraratna Vichitragam Chitrmaalaa Vibhushitham
Kamarupadharam Devam, Vande Ham Gananayakam

Gajavaktam SuraSreshtam, Karnachamara Bhushitham
Pasamkusadharam Devam, Vande Ham Gananayakam

Mushikootham maaruhya Devasura Mahaahavey
Yooddukamam Mahaaveeram, Vande Ham Gananayakam

Yaksha Kinnera Gandharva, Siddi Vidhyadharay Sadha
Stuyamanam MahaaBhaahum, Vande Ham Gananayakam

Ambika Hryudayanandham, Matrubhihi Pariveshtitham
BhaktaPriyam Madhoonmatham, Vande Ham Gananayakam

SarvaVignaharam Devam SarvaVigna Vivarjetham
Sarvasiddi Pradhataaram, Vande Ham Gananayakam

Ganashtakam Idham Punyam Yah Pateth Satatham Narah
Siddyanthi Sarva kaaryaani, Vidhayaavan Dhanavaan Bhaveth

Ithi Sri GanaNayashtakam