Pages

Sri Dattatreya AshtotharamsSRI DATTATREYA ASHTOTHARA NAMAVALI – 108 NAMES OF DATATREYA

Om Dattatreyaaya Namah
Om Sri Dattaaya Namah
Om Devadattaaya Namah
Om Brahmadattaaya Namah
Om Vishnudattaaya Namah
Om Sivadattaaya Namah
Om Atridattaaya Namah
Om Aatreyaaya Namah
Om Atrivaradaaya Namah
Om Anasuyaaya Namah
Om Anasuyaasunave Namah
Om Avadhutaaya Namah
Om Dharmaaya Namah
Om Dharmaparayanaaya Namah
Om Dharmapataye Namah
Om Siddhaaya Namah
Om Siddhidaaya Namah
Om Siddhipataye Namah
Om Siddhisevitaaya Namah
Om Gurave Namah
Om Gurugamyaaya Namah
Om Gurorgurutaraaya Namah
Om Garishttaaya Namah
Om Varishttaaya Namah
Om Mahishttaaya Namah
Om Mahatmane Namah
Om Yogaaya Namah
Om Yogagamyaaya Namah
Om Yogaadesakaraaya Namah
Om Yogapataye Namah
Om Yogeesaaya Namah
Om Yogaadheesaaya Namah
Om Yogaparaayanaaya Namah
Om Yogidhyeyamghri Pankajaaya Namah
Om Digambaraaya Namah
Om Divyambaraaya Namah
Om Peetambaraaya Namah
Om Svetambaraaya Namah
Om Chitrambaraaya Namah
Om Aghoraaya Namah
Om Moodhaaya Namah
Om Urdhvaretase Namah
Om Ekavaktraaya Namah
Om Anekavaktraaya Namah
Om Dvinetraaya Namah
Om Trinetraaya Namah
Om Dvibhujaaya Namah
Om Shadbhujaaya Namah
Om Akshamaaline Namah
Om Kamanduludhaarine Namah
Om Sooline Namah
Om Damarudharine Namah
Om Samkhine Namah
Om Gadine Namah

Om Munaye Namah
Om Baalaaya Namah
Om Baalaveeryaaya Namah
Om Kumaaraaya Namah
Om Kishoraaya Namah
Om Kandarpamohanaaya Namah
Om Ardhangalingitaaya Namah
Om Suraagaaya Namah
Om Viraagaaya Namah
Om Veetaraagaaya Namah
Om Amruthavarshine Namah
Om Ugraaya Namah
Om Anugraroopaaya Namah
Om Sthaviraaya Namah
Om Sthaveeyase Namah
Om Shantaaya Namah
Om Mouline Namah
Om Viroopaaya Namah
Om Swaroopaaya Namah
Om Sahasrasirase Namah
Om Sahasraakshaaya Namah
Om Sahasrabaahave Namah
Om Sahapraayudhaaya Namah
Om Sahasrapaadaaya Namah
Om Sahasrapadmarchitaaya Namah
Om Padmahasthaaya Namah
Om Padmapaadaaya Namah
Om Padmanaabhaaya Namah
Om Padmamaaline Namah
Om Padmagarbhaarunaakshaaya Namah
Om Padmakimjalkavarchase Namah
Om Jnaanine Namah
Om Jnaanagamyaaya Namah
Om Jnanavijnanamoortaye Namah
Om Dhyanine Namah
Om Dhyananishtaaya Namah
Om Dhyaanasthimitamoortaye Namah
Om Dhoolidhoosaritaangaaya Namah
Om Chandanaliptamoortaye Namah
Om Bhasmodhoolitadehaaya Namah
Om Divyagandhanulepine Namah
Om Prasannaaya Namah
Om Pramathhaaya Namah
Om Prakrushtaarthapradaaya Namah
Om Ashtishwaryapradhaanaaya Namah
Om Varadaaya Namah
Om Vareeyase Namah
Om Brahmane Namah
Om Brahmaroopaaya Namah
Om Vishnave Namah
Om Vishwaroopine Namah
Om Shankaraaya Namah
Om Aatmane Namah
Om Antaraatmane Namah