Pages

Sri Ramachandra AartiShriRamchandra Kripalu Bhaj Man Haran Bhava Bhaya DarunamNav-Kanj-Lochan, Kanjmukh, Kar-Kanj, Pad Kanjarunam

Kandarp Agneet Ameet Chabi, Navneel-Neeraj-Sundaram

Pat Peet Maanahu Tadit Ruchi Shuchi Naomi Janak Sutavaram

Bhaj DeenBandhu Dinesh Daanav-Daityavansh Nikandanam

Raghunand AnandKand Koshalchand Dashrath-Nandanam

Sir Mukut Kundal Tilak Charu Udaar Ang Vibhushanam

Ajaanbhuj Shar-Chap-Dhar, Sangram-Jit-Khardooshanam

Iti Vadti Tulsidas Shanker Shesh-Muni-Man-Ranjanam

Mam Hridaya-Kanj Nivas Kuru, Kamadi Khal-Dal Ganjanam

Man Jahi Racheyoo Milihi So Bar Sahaj Sunder Sanvaro

Karuna Nidhaan Sujaan Sil Sanehu Jaanat Raavaro

Ahi Bhanti Gauri Asis Suni Siya Sahit Hiya Harshi Ali

Tulsi Bhavanihi Puji Puni Puni Mudit Man Mandir Chali