Pages

Surya Ashtakam – EnglishAdidEva namastubhyam praseeda mama bhAskara dhivAkara namastubhyam prabhAkara namOstutE || 1

saptASva rathamaaruDham pracamDham kaSyapAtmajam
SwEtapadmadharam dEvam tam sooryam praNamaamyaham || 2

lOhitam rathamAruDham sarvalOka pitAmaham
mahApApaharam dEvam tam sUryam praNamAmyaham || 3

treiguNyam ca mahASUram brahma vishNu mahESwaram
mahApApaharam dEvam tam sUryam praNamAmyaham || 4

bRMhitaM tEjasAMpuMjam vAyurAkASa mEvaca
prabhustvaM sarvalOkAnAM taM sUryaM praNamAmyahaM || 5

baMdhUkapushpa saMkASaM harakuMDala bhUshitaM
Ekacakra dharaM dEvaM taM sUryaM praNamAmyahaM || 6

viSwESaM viSwakartAraM mahAtEjaha pradIpanam
mahApApaharaM dEvaM taM sUryaM praNamAmyahaM || 7

SrI vishNuM jagatAMnAthaM jnAna(gnana) vijnAna(vignana) mOkshadaM
mahApApaharaM dEvaM taM sUryaM praNamAmyahaM || 8

sUryAshTakaM paThEnnityaM grahapIDA praNASanaM
aputrO labhatEputram daridrO dhanavAn bhavEt || 9

amishaM madhupAnaM ca yaha karOti ravErdinE
saptajanma bhavEdrOgI janma janma daridratA || 10

strI taila madhumAMsAni yE tyajanti ravErdinE
na vyAdhi SOka dAridryaM, sUryalOkaM sa gacchati || 11

iti srI siva prOktam srI sUryAshtakam sampUrnam